Para młoda

Kiedy można się ożenić

Kiedy można się ożenić?

W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem, osoba może zawrzeć związek małżeński po ukończeniu 18. roku życia. To oznacza, że osoby niepełnoletnie, czyli poniżej tego wieku, nie są uprawnione do wzięcia ślubu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy małżeństwo zostałoby zawarte po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. Przy okazji warto jednak zaznaczyć, że wiek, w którym decydujemy się na małżeństwo, jest bardzo indywidualną sprawą, a przed podjęciem tak ważnej decyzji warto dobrze przemyśleć wszystkie aspekty.

Warto również wspomnieć o możliwości zawarcia małżeństwa w Polsce przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, ale posiada orzeczenie sądu o pełnej zdolności do czynności prawnych. Tego rodzaju decyzje są wyjątkowo rzadkie i związane z konkretnymi przypadkami, na przykład gdy małżonkowie spodziewają się dziecka. W takiej sytuacji sąd może uznać, że pełnoletniość emocjonalna i życiowa danej osoby pozwala na zawarcie małżeństwa pomimo nieosiągnięcia tradycyjnego wieku.

W przypadku obcokrajowców, którzy chcieliby w Polsce wziąć ślub, muszą spełnić wymogi prawa obowiązującego w ich kraju pochodzenia. Jeśli w danym kraju minimalny wiek do zawarcia małżeństwa wynosi na przykład 21 lat, to osoba z tego kraju nie będzie mogła w Polsce legalnie wziąć ślubu przed osiągnięciem tego wieku. Warto zatem przed planowanym ślubem sprawdzić, jakie są przepisy danego kraju i jakie wymogi trzeba spełnić, aby zawrzeć małżeństwo.

1. Minimalny wiek, w którym można wziąć ślub

Minimalny wiek, w którym można wziąć ślub, jest regulowany przez prawo i różni się w zależności od kraju. W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalny wiek wynosi 18 lat dla mężczyzn i 16 lat dla kobiet. Jednakże, istnieje możliwość zawarcia małżeństwa przed osiągnięciem tego wieku, jeśli są spełnione określone warunki.

Osoba, która chce wziąć ślub przed ukończeniem 18 lat, musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Sąd uwzględni przede wszystkim dobro małoletniego oraz oceni, czy zawarcie małżeństwa jest w jego najlepszym interesie. Decyzja ta jest podejmowana indywidualnie i uwzględnia konkretne okoliczności przypadku.

W przypadku osób niepełnoletnich, które chcą wziąć ślub przed ukończeniem 16 lat, sąd opiekuńczy może wyrazić zgodę tylko w wyjątkowych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne jest także uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Podobnie jak w poprzednim przypadku, sąd bierze pod uwagę dobro małoletniego oraz ocenia, czy zawarcie małżeństwa jest w jego najlepszym interesie.

2. Ograniczenia wiekowe dla zawierania małżeństwa

W Polsce obowiązują określone ograniczenia wiekowe dla zawierania małżeństwa. Zgodnie z polskim prawem, kobieta musi mieć ukończone 18 lat, a mężczyzna 21 lat, aby móc wziąć ślub. Ta reguła ma na celu zapewnienie, że osoby wchodzące w związek małżeński są wystarczająco dojrzałe emocjonalnie i społecznie, aby podejmować tak ważne decyzje.

Warto jednak zaznaczyć, że w pewnych okolicznościach istnieje możliwość zawarcia małżeństwa przed osiągnięciem wymaganego wieku. Osobom, które ukończyły 16 lat, ale nie mają jeszcze 18 lub 21 lat, można udzielić zgody na małżeństwo przez sąd opiekuńczy. Jednakże, decyzja taka jest podejmowana indywidualnie i wymaga spełnienia określonych warunków, takich jak zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Ograniczenia wiekowe dla zawierania małżeństwa mają na celu ochronę młodych osób przed przedwczesnym i nieodpowiedzialnym wchodzeniem w związki małżeńskie. Wiek, w którym dana osoba jest gotowa na podjęcie takich decyzji, może się różnić, dlatego polskie prawo starannie określa minimalny wiek wymagany do zawarcia małżeństwa. Jest to istotne z punktu widzenia stabilności i dobrostanu małżonków oraz ewentualnych dzieci, które mogą być wynikiem tego związku.

Możesz również polubić…